Skontaktuj się

AD-POR

ul. Modlińska 199A, lok. 19

03-122 Warszawa

 

tel. 501 165 364

tel. 798 459 702

tel. i fax: (22) 889 55 60

e-mail: adpor@adpor.waw.pl

Oferta

Zakres obowiązków regulują obowiązujące przepisy prawa. W szczególności do obowiązków należy:

 1. Przygotowywanie projektów planów gospodarczych i finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej, a po ich przyjęciu odpowiednimi uchwałami - realizacja tych uchwał oraz coroczne przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji;
 2. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej - administracyjnej, technicznej i finansowej, a także spisu właścicieli lokali wraz z ich udziałami;
 3. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej i zapewnienie wykonania wszystkich czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego;
 4. Efektywne gospodarowanie środkami finansowymi Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez tworzenie lokat;
 5. Kalkulacja wysokości opłat i zaliczek indywidualnych właścicieli oraz gromadzenie na rachunku bankowym Wspólnoty Mieszkaniowej należnych wpłat od właścicieli lokali;
 6. Prowadzenie rachunkowości Wspólnoty zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz regulowanie bieżących zobowiązań finansowych Wspólnoty;
 7. Windykacja należności Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym sądowa;
 8. Utrzymanie na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej czystości w nieruchomości wspólnej i w pasie chodnika przyległego do nieruchomości;
 9. Przygotowywanie dla Zarządu umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej oraz na wykonywanie usług niezbędnych do bieżącego zarządzania nieruchomością wspólną,  w tym: konserwacyjnych, remontowych, przeglądów okresowych na rzecz Wspólnoty, a także nadzór nad wykonywaniem tych umów;
 10. Bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości wspólnej, zlecanie na koszt Wspólnoty i nadzór nad niezwłocznym usuwaniem ewentualnych awarii oraz nad zabezpieczeniem budynku, jego instalacji i urządzeń przed niszczącymi skutkami tych awarii;
 11. Planowanie i przygotowywanie ujętych w rocznym planie gospodarczym remontów i innych prac budowlanych (zbieranie ofert, organizacja przetargów, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie umów), a także nadzór nad realizacją prac;
 12. Dokonywanie z funduszy Wspólnoty Mieszkaniowej ujętych w planie gospodarczym zakupów inwestycyjnych i zakupów elementów wyposażenia;
 13. Przygotowywanie dla Zarządu umów ubezpieczenia budynku oraz odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie podjętych przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwał;
 14. Przygotowywanie dla Zarządu miesięcznych raportów zestawienia obrotów i sald, należności i zobowiązań właścicieli lokali;
 15. Wyliczanie dla Urzędu Skarbowego wysokości zobowiązania podatkowego od dodatkowego przychodu wraz z realizacją przelewu;
 16. Przygotowywanie i składanie do Urzędu Skarbowego CIT8, CIT8/O, sprawozdania finansowego, bilansu, należności i zobowiązań;
 17. Przygotowywanie dla zarządu kwartalnych informacji o kosztach utrzymania nieruchomości, osiągniętych przychodach, realizacji rocznego planu gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej;
 18. Przygotowywanie indywidualnie dla każdego właściciela lokalu rozliczenia uiszczonych zaliczek ze skutkiem na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, zgodnie z poniesionymi przez Wspólnotę kosztami;
 19. Przygotowywanie i organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, ich obsługa i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;
 20. Przygotowywanie protokołów z głosowania nad uchwałami;
 21. Przygotowywanie dla każdego właściciela lokalu: informacji o zebraniu sprawozdawczym wraz ze sprawozdaniem finansowym za dany rok obrachunkowy, rozliczeniem indywidualnym lokalu, wysokością salda.
 22. Przygotowywanie dla zarządu pism przeznaczonych dla właścicieli lokali z informacją o sprawach dotyczących funkcjonowania nieruchomości;
 23. Przygotowywanie i  wysyłanie korespondencji;
 24. Uczestniczenie, na zaproszenie zarządu, w spotkaniach z zarządem;
 25. Prowadzenie obowiązujących statystyk i sprawozdawczości;
 26. Kontakt z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.